ایرونی

جلوههایی از شخصیت امام حسن عسکری (ع) | ام الکتاب، پایگاه تخصصی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

خویش و بیگانه و دوست و دشمن، از ویژگیهای ذاتی و فضایل بیشمار امام حسن عسکری علیه السلام است، خصوصیاتی که چونان آیینهی تمام نما، شخصیت والای بزرگوار را مینمایاند. لذا [به حول و...

منبع: ایرونی

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com