انتقاد به انتصابات شهردار حق شوراست

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۳۸
انتقاد به انتصابات شهردار حق شوراست
های نامتعارف در شهرداری کرج صحت ندارد تمام انتصابات را به صورت قانونی انجام داده ایم انتقاد به انتصابات شهردار حق شوراست همکاری‌ اقتصادی لرستان و روسیه / صادرات ایران به...
بختیاری عازم لیگ طلایی دو و میدانی کشور می‌شوند پرداخت پاداش های نامتعارف در شهرداری کرج صحت ندارد تمام انتصابات را به صورت قانونی انجام داده ایم انتقاد به انتصابات شهردار حق شو...
انتقاد به انتصابات شهردار حق شوراست
سوابق برای بیمه شدگان تامین اجتماعی انتقاد به انتصابات شهردار حق شوراست رئیس ش و رای شهر کرج با بیان اینکه اعضای ش و رای شهر حق دارند در زمینه انتصابات م و رد مش و رت قرار...
/ ندادن اجازه بدون اعلام مکان مشخص انتقاد به انتصابات شهردار حق شوراست رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه اعضای شورای شهر حق دارند در زمینه انتصابات مورد مشورت قرار گیرند، گفت:...

خوش آمدید

بستن