آیا این تصمیم حکم است؟ قرار است؟ چیست؟

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۳۲
آیا این تصمیم حکم است؟ قرار است؟ چیست؟
22 نوامبر 2015 ... همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد.» قرار .... باید 'تفسیر به نفع متهم 'نمود و ادامه قرار بازداشت را تا صدور حکم بدوی بدانیم و پس از صدور حکم بدوی قرار بازداشت قابل تبدیل به ... در این باره دو پرسش مطرح می شود: اولاً آیا این یک ماه مجازات است یا خیر؟ ثانیاً ، پس از اتمام یک ماه تکلیف چیست؟
به عنوان مثال، اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده ...
4 مه 2018 ... آیا این تصمیم حکم است؟ قرار است؟ چیست؟ گروه سیاسی: یك حقوقدان از دولت خواست در برابر فیلترینگ تلگرام از ابزار قانونی یعنی ماده 116 قانون ...
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾـﺎ اﻣﮑـﺎن. ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ... ﻗﺮار. » ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮ. د. ﺑﺪﯾﻦ. ﺗﺮﺗﯿﺐ. ﺣﮑﻢ. دو. ﺷﺮط. اﺳﺎﺳﯽ. دارد. : اول. اﯾﻨﮑﻪ. ﺗﺼـﻤﯿﻢ. دادﮔـﺎه،. ﻧﺘﯿﺠـﻪ. رﺳﯿﺪﮔﯽ. در.
مانعی مورد رسیدگی قرار گیرد و به شئونات دادگاه و مقامات قضائی احترام کامل. گذاشته شود. ... این حکم فوری اجرا میشود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان. باشد به حبس از یک ... نیازمند اخذ اجازه از کانون وکلاست؟ نحوه تصمیم گیری دادگاه چگونه است؟ آیا دادگاه. می تواند در زمان ... این حکم هستند؟ معنای اخلال و اختلال نظم دادگاه چیست؟ در.
در علم حقوق نیز قرار این‌گونه تعریف می‌شود: قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی ... که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می‌شوند. ... قرار منع پیگرد(تعقیب):اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل ...
8 سپتامبر 2015 ... بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. ... 2- قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر ...

خوش آمدید

بستن