ایرونی

سلامت روانی و کیفیت زندگی زناشویی (جنسی)

9 آوريل 2018 ... سلامت روانی و کیفیت زندگی زناشویی (جنسی): رابطه بین سلامت روان و روابط جنسی، رابطه‌ای متقابل و دوسویه است. به این شکل که ارضای نیاز ...
28 مارس 2012 ... روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﺔ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ..... رواﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار. اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺴ. ﻠﻪﺌ. را.
ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ... ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ و. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ زوﺟﻴﻦ و از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي رﺿـﺎﻳﺖ. از زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ . رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ، در ﺣـﻮزه ﻫـﺎي ...
كيفيت زندگي ابعاد متفاوت سلامت و آسايش جسمي، رواني و اجتماعي زندگي افراد را ... ها از پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني، مقياس عملكرد جنسي زناشويي و ...
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﻋﺪﻣﺮﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ. ﺑﯿﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﯿﻮﻉ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ.
25 آوريل 2016 ... و کیفیــت زندگــی و عملکــرد جنســی را بــه مخاطــره می انــدازد. هــدف از پژوهــش ... عملکــرد جنســی بــا ســامت روانــی زنــان مبتــا بــه ســرطان پســتان می باشــد. ..... تــن، تأثیــر بــر روابــط زناشــویی و تصــورات و برداشــتهای غلــط در.
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﺘﺎﺛﺮ از ... د ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ... :ي. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، داﻧﺶ ﺟﻨﺴﯽ، ﻧﮕﺮش ﺟﻨﺴﯽ، ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ، زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ایرونی

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com